Przejdź do głównej zawartości

PROCEDURY COVID19

  Procedury obowiązujące w Przedszkolu "Świat Bajek" w Wielichowie na czas funkcjonowania placówki w okresie zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID-19.

 

Podstawa prawna:

-      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 530 ze zm.),

-      wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020r.

W związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury:

 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 

1.           Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą na teren placówki. Dziecko jest odbierane przez pomoc nauczyciela w przedsionku wejścia.

2.           Jeżeli sytuacja tego bezwzględnie wymaga rodzic może wejść na teren przedszkola. Wchodząc do placówki rodzice/ opiekunowie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu min. 1,5 m.

3.           Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

4.           Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

5.           Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6.           Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

7.           Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.

8.           Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do placówki oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

 

II. Procedura organizacji opieki

 

 

1.           Po przyjściu dziecka należy zmierzyć temperaturę zarówno dziecku,
jak i opiekunowi, jeżeli ten wchodzi na teren placówki.

2.           W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci nauczyciel oraz pomoc n-la.

3.           Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne w codzienne dezynfekcji.

4.           Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

5.           Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.

6.           Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.

7.           Zaleca się przebywanie na placu zabaw z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości.

8.           Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

9.           Wyjścia poza teren placówki, spacery są dozwolone z zachowaniem dystansu społecznego wobec osób trzecich.

10.      W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.

11.      W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

 

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

 

1.     Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały tylko 4 osoby.

2.     Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy opakowań).

3.     Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

4.     Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko - wyparzarce.

5.     Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

6.     Posiłki podawane są dzieciom w salach. Po każdym posiłku należy zdezynfekować powierzchnie blatów.

7.     Posiłki przegotowane do innych placówek oraz dla podopiecznych OPS wydaje się bez kontaktu z pracownikiem cateringu oraz z podopiecznyczmi OPS.

 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu
                      w tym zachorowania na COVID-19

 

1.           Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2.           W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

3.           W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej


 

OSTATNIO CZYTANE

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Dziś w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.   Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany przez dzieci   z grupy Pszczółki i Smerfy. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski "Mazurka Dąbrowskiego". Świadomość dzieci w tym aspekcie była ogromna. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.                                                                                             

Dzień Pluszowego Misia

  Dzisiaj obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszyscy przyszliśmy ubrani w piżamki, a dodatkowo dzieci zabrały do przedszkola ulubione maskotki. Na początku spotkania odbyła się parada misiów, gdzie każde dziecko mogło zaprezentować swojego pluszaka. Były wspólne zabawy, zagadki dotyczące różnych bajek, tańce z misiami. Dzieci poznały historię wspomnianego dnia, a także bohaterów bajek z dawnych lat. Na koniec nie mogło zabraknąć bajki o popularnym misiu - Misiu Uszatku :) 

Pasowanie na Przedszkolaka